Hợp đồng phát tờ rơi tại SHOP THỜI TRANG PALTAL

DỊCH VỤ PHÁT TỜ RƠI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THANH CONG                          Tp,HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

                                                              

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁT TỜ RƠI SHOP THỜI TRANG PALTAL (http://shop.paltal.vn/)

                                                                    

– Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Căn cứ vào khả năng, điều kiện, nhu cầu  và sự thỏa thuận giữa các bên.

 

BÊN  CUNG CẤP DỊCH VỤ ( BÊN A )

 

Người đại diện: Trương Công Thành

Địa chỉ: 16/26 Trần Quang Diệu, phường 14, Quận 3 TpHCM

Điện thoại: 0987152693 – 0939679254

Email:phattoroithanhcong@gmail.com

Website:phattoroithanhcong.com

 

BÊN NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ ( BÊN B )

Người đại diện:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Website:

 

Sau khi  thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau

Điều 1. Nội dung công việc

Hình thức: Bên B thuê bên A làm dịch vụ phát tờ rơi các khu vực chợ và các khu dân cư với địa điểm có sẵn.

Điều 2: Mục đích hợp đồng

1.Bên A đồng ý cung cấp đủ số lượng  người phát tờ rơi cho bên B

  1. Hình thức: làm việc theo địa điểm cụ thể do bên B cung cấp. Mỗi địa điểm Bên A phát từ 100-150 tờ tùy vào từng khu vực.

 

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

1.Giá dịch vụ 170.000đ/địa điểm. Tổng số địa điểm là: 29 địa điểm

Tổng số tiền dịch vụ là:4930.000

Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm  ba mươi nghìn đồng chẵn

 

  1. Bên B tạm ứng cho bên A với số tiền là 986.000 đồng, số tiền còn lại thanh toán hết khi hoàn thành công việc.

 

  1. Phương thức thanh toán

 

Bên A tiếp nhận tờ rơi quảng cáo và số tiền tạm ứng trước tại địa điểm của Bên B.

 

Điều 3: Quyền hạn và nghĩa vụ các bên

 

1.Quyền hạn và nghĩa vụ bên B

 

  1. a) Chịu trách nhiệm thiết kế và in ấn tờ rơi phù hợp với mục đích của bên B.

 

b/ Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của tờ rơi được phát ra công chúng.

 

c/ Hướng dẫn, chỉ bảo nhân viên của bên A làm việc theo nhu cầu phát sinh của bên B.

 

  1. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

 

a/ Cung cấp đủ số người đi phát tờ rơi cho bên B.

 

b/ Chịu trách nhiệm phát hết số tờ rơi theo hợp đồng.

 

c/ Chịu trách nhiệm về tính trung thực trong quá trình phát tờ rơi.

 

d/ Có quyền từ chối phát tờ rơi có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

e/ Có quyền từ chối phát tờ rơi ở những nơi bị cấm vào.

 

  1. f) Cung cấp hình ảnh phát tờ rơi và địa điểm phát cụ thể

 

f/ Có quyền từ chối phát quá số lượng tờ rơi đã ghi trong hợp đồng. Nếu không có sự thỏa thuận với người quản lý.

 

Điều 4: Điều khoản thi hành

 

 

1.Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung ghi trong bản hợp đồng này,

 

trong  quá trình thực hiện nếu có phát sinh thay đổi thì phải thông báo cho nhau bằng

 

các phương tiện liên lạc thích hợp để cùng giải quyết, bên nào thực hiện sai

 

phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

  1. Hai bên đã tự đọc hợp đồng, đã hiểu và đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng

này. Hai bên cũng cam kết việc ký kết

hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không do ép buộc hay lừa gạt.

 

5.3. Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để làm căn cứ thực hiện.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ                                                               Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                             (Ký tên, đóng dấu)

 

Bình Luận

comments